Skip to content Skip to footer

Üyelik Sözleşmesi

Madde 1: Sözleşmenin Konusu ve Tarafları

İşbu Şarj İstasyon Ağı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır.) White Rose Motor Sanayi ve Otomasyon Ticaret Limited Şirketi (“White Rose” veya “Şirket olarak anılacaktır.)’nin internet sitesi olan www.powersarj.com sitesi (“Site” olarak anılacaktır.) ve bu siteye bağlı Powerşarj® isimli mobil uygulama (“Mobil Uygulama” olarak anılacaktır.) aracılığı ile White Rose Şarj İstasyonu Ağı’na Üye yahut Misafir Kullanıcı olarak giriş yapılmasını, Üye ve Misafir Kullanıcıların White Rose Şarj İstasyon Ağını elektrikli araçlarını şarj etmek için kullanmasını, Üye ve Misafir kullanıcı olma şart ve koşullarını, Üye ve Misafir Kullanıcılar ile White Rose’un hak ve yükümlülüklerini düzenlemek maksadıyla hazırlanmıştır.

İşbu sözleşmenin tarafları White Rose ile Üye veya Misafir Kullanıcı’dır. (Sözleşmenin tarafları ayrı ayrı “Taraf” birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.)

Madde 2: Sözleşmenin Yürürlüğü Üyelik ve Misafir Kullanıcılık

İşbu sözleşme, üye ve misafir kullanıcı tarafından, White Rose internet sitesi yahut mobil uygulamada yer alan üyelik yahut misafir kullanıcılık alanlarındaki bilgilerin doldurulması, gerekli adımların tamamlanması ve “White Rose Şarj İstasyon Ağı Üyelik Sözleşmesini okudum, tüm şartlarıyla kabul ediyorum.” ibareli kutucuğun işaretlenmesiyle tüm şartları ile yürürlüğe girecektir. Bu halde üye ve misafir kullanıcılar, işbu sözleşmeyi okuduğunu ve tüm şartlarını kabul ettiklerini taahhüt ederler.

İşbu adımların tamamlanması ve sözleşmenin onaylanması ile üyelik veya misafir kullanıcılık sıfatı kendiliğinden oluşacaktır. Üyelik ve misafir kullanıcılık adımlarının tamamlanmasının ardından White Rose’un üyenin üyeliğe engel durumunun olmadığını tespit etmesi halinde üyelik sıfatının oluşması ile White Rose üyesi için sanal yahut fiziki “Üyelik Kartı” oluşturarak üyeye tahsis edecektir. Kartın sanal yahut fiziki olması, kartın içeriği ve değişikliği hususunda takdir yetkisi White Rose’a aittir.

Üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatının kazanılabilmesi için gerçek kişilerin reşit olması, tüzel kişiler için ise sözleşmeyi onaylayan kişinin tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olması şarttır. Üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatının mevcudiyeti ve şartları hususunda değişiklik yapma ve bu sıfatları kaldırma yetkisi White Rose’a aittir.

Madde 3: Genel Şartlar

White Rose, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmede yapılan değişiklikler, internet sitesi yahut mobil uygulama aracılığıyla üye ve misafir kullanıcılara duyurulmak suretiyle yürürlüğe girecek olup ayrıca üye ve kullanıcıların onayı aranmayacaktır. Bu hususta White Rose tarafından üye ve misafir kullanıcılara gönderilen ileti ve bildirimler, üye ve misafir kullanıcılar tarafından okunmuş kabul edilir. Bu değişiklikler için White Rose’un sözleşme değişikliği hususunda üye ve misafir kullanıcıların onayını araması durumunda, üye ve misafir kullanıcıların değişikliğe onay vermemesi, üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatının sona ermesi sonucunu doğurabilecektir.

Üye ve misafir kullanıcı, internet sitesi yahut mobil uygulama vasıtasıyla White Rose ile paylaştığı bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, değişmesi halinde internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla bu bilgilerini güncelleyeceğini taahhüt eder. Bilgilerin doğru ve güncel olmamasından kaynaklı zararlardan üye ve misafir kullanıcı sorumludur. Bilgilerin doğru ve güncelliğinin sağlanmaması halinde White Rose’un hizmeti durdurma ve bildirimsiz olarak üyeliğe ve misafir kullanıcılığa son verme hakkı saklıdır.

White Rose, internet sitesi ve mobil uygulaması ile üyelere ve misafir kullanıcılara; şarj istasyonlarının lokasyonunu tespit edebilme, şarj istasyonunun teknik özelliklerini görebilme, şarj istasyonundaki fiyatları görebilme, şarj istasyonunun doluluk ve müsaitlik durumunu görebilme, şarj istasyonunun varsa çalışma saatlerini öğrenebilme imkanını sunmaktadır. White Rose, bu bilgilerin doğruluğundan, üyenin kontrol anı ile sınırlı olarak, sorumlu olup Üye ve misafir kullanıcı, bu bilgilerin sıklıkla değişebileceğini, bu bilgilerin kısa süre içerisinde değişmesi yahut değiştirilmesinin mümkün olduğunu ve bu halde White Rose’a sorumluluk tayin edilemeyeceğini kabul eder.

Üye ve misafir kullanıcı, bu hizmetlerden White Rose tarafından kendilerine tahsis edilen üyelik kartı ve misafir kullanıcı kartı ile faydalanabilecektir. Bu kartın etkin durumda olmaması sebebiyle hizmetten faydalanılamaması White Rose sorumluluğunda olmayıp üye ve misafir kullanıcıların hizmet almadan önce bu kartın etkin durumda olduğundan emin olması gerekmektedir. Kartın yahut sistemin kullanıldığı elektronik aygıtın ziyaı, kaybı, zarar görmesi yahut üçüncü kişilerin kontrolü altına girmesi durumları üye ve misafir kullanıcılar tarafından derhal White Rose’a bildirilecektir. Bu bildirim üzerine White Rose gerekli önlemleri alacaktır. Bildirimin yapılmaması yahut geç yapılmasından kaynaklı zarar, üye ve misafir kullanıcının sorumluluğundadır.

Üye ve misafir kullanıcılar, White Rose tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak için hizmetlerin karşılığı olan bedeli ödemek zorundadır. Ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmaması halinde, işbu sözleşmenin ihlal edilmesi sonucu doğacak olup White Rose, işbu sözleşmeyi ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tek taraflı ve tek yönlü olarak feshedebilecek, hizmeti durdurabilecek, üyeliği ve misafir kullanıcılığı bildirimsiz olarak sonlandırabilecek, varsa bakiye alacağı ve zararları için yasal yollara başvurabilecektir.

White Rose’un bu sözleşmeden kaynaklı sorumluluğu yalnızca hizmet anından meydana gelen olaylar ile üye ve misafir kullanıcının görmüş olduğu doğrudan zararlar ve White Rose’un tek taraflı kusurunun bulunması hali ile sınırlıdır. White Rose’a bu sözleşmeden dolayı kusursuz sorumluluk atfedilemeyeceği gibi üye ve misafir kullanıcıların yahut üçüncü kişilerin kusurunun bulunması halinde de White Rose’un sözleşmeden kaynaklı sorumluluğu bulunmayacaktır.

Doğal afet, savaş, grev, lokavt, isyan, salgın hastalık, kötü hava koşulları, ülkesel iletişim ve altyapı sorunları, internet ve altyapı arızaları, elektrik kesintileri, White Rose’un tüm önlemleri almasına rağmen internet sitesi yahut mobil uygulamaya yönelik saldırılar ve White Rose’un sorumlu olmadığı ve göstermiş olduğu özene rağmen engelleyemediği ve fakat işbu sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen diğer durumlar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep hallerinde White Rose’un işbu sözleşmenin gereklerini yerine getirme zorunluluğu olmadığı gibi, edimin gereği gibi ifa edilmemesinden kaynaklı (ayıp, temerrüt, eksik ifa vb.) hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 4: Özel Şartlar

White Rose tarafından üye ve misafir kullanıcılara tahsis edilen kartlar münhasıran üye ve misafir kullanıcıların kendisine ait olup yalnızca kendi kullanımları için tahsislidir. Bu sebeple üyenin ve misafir kullanıcının kendisine ait kartı başkasına kullandırması, devir ve temlik etmesi yasaktır. Üye ve misafir kullanıcıların, başvuru esnasında varsa bildirdikleri araçlarını değiştirmeleri halinde bilgilerini derhal güncellemesi gerekmekte olup aksi halde hizmet alamaması durumda sorumluluk kendisine aittir. Ayrıca bu bilgilerin güncellenmemesinden kaynaklı olarak White Rose’un zarar görmesi, üçüncü kişilerin haksız menfaat elde etmesi gibi durumlarda White Rose’un üye ve misafir kullanıcılara tazminen rücu hakkı mevcuttur.

İşbu sözleşme konusu hizmetlerin bedeli, yasal sınırlar dahilinde White Rose tarafından serbestçe belirlenir. Hizmet bedelin yanı sıra ücretlendirme koşulları, indirim ve promosyon uygulamaları ile sadakat uygulamaları hususunda takdir yetkisi White Rose’a aittir. Üye ve misafir kullanıcılar işbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle mevcut şartları ve bu şartları White Rose’un serbestçe değiştirebileceğini kabul eder. White Rose; hizmet bedeli, ücretlendirme koşulları, indirim, promosyon ve sadakat uygulamalarını internet sitesi ve mobil uygulama ile, ilan, broşür, reklam ve tanıtımlar aracılığıyla yayınlar ve duyurur. Üye ve misafir kullanıcılar, White Rose tarafından yayınlanan hizmet bedeli, ücretlendirme koşulları, indirim, promosyon ve sadakat uygulamalarının belirli zamanlarla sınırlı olduğunu ve/veya White Rose tarafından her zaman değiştirilebileceğinin bilgisinde olduğunu kabul eder. Değişen ödeme koşullarının takibinin üye ve misafir kullanıcılar tarafından yapılması gerekmektedir. Değişikliğin bilinmemesi durumu hiçbir surette gerekçe olarak kabul edilemez.

Üye ve misafir kullanıcıların, şarj istasyonlarını yalnızca kullanmış olduğu elektrikli aracını şarj etmek için kullanım amacına uygun olarak kullanması zorunludur. Üyelerin kullanım amacına yahut genel ahlaka, ticari teamüllere, hukuka aykırı kullanımları dolayısıyla White Rose’un hizmet durdurma, üyeliği bildirimsiz olarak sona erdirme hakları saklıdır. Bu minvalde üye ve misafir kullanıcıların, işbu hizmetten faydalanırken işbu sözleşme hükümlerine ve White Rose tarafından yayınlanan kullanım koşullarına uygun davranması zaruridir. Üye ve misafir kullanıcıların White Rose tarafından sunulan hizmeti; üçüncü kişiler yararına kullanması, gelir elde etmek amacıyla kullanması, ticari amaçla kullanması, White Rose’a yahut üçüncü kişilere zarar vermek kastıyla kullanması yasaktır. Üye ve misafir kullanıcıların, bu yasakları ve zorunluluk hallerini ihlal etmesi durumunda White Rose’a ve üçüncü kişilere vereceği doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumluluğu bulunmakta olup ayrıca White Rose’un bu sebeple üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldıkları da dahil tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Üye ve misafir kullanıcıların, şarj istasyonunu kullanırken kullanım koşullarına, şarj istasyonu ve elektrikli araçlarının teknik özelliklerine, genel ahlak ve adaba uygun davranması zorunludur. Her nasılsa bu zorunluluğa aykırılık ile şarj istasyonunun zarar görmesi halinde zarara sebep olan üye veya misafir kullanıcı, White Rose’un bu zararın giderilmesi için üçüncü kişilere yaptığı ödemeler de dahil doğrudan ve dolaylı her türlü zararını tazminen gidermekle yükümlüdür. Elektrikli aracın teknik özelliklerinin şarj istasyonuyla uygun olmaması sebebiyle şarj istasyonunun yahut şarj istasyonunda bulunan materyallerin zarar görmesi hali de bu cümledendir.

Süreli yahut sürekli elektrik kesintileri, teknik altyapı sorunları, şarj istasyonu işletmecisi ve yer sağlayıcısından kaynaklı aksaklılar halinde hizmetin gereği gibi ifa edilememesinden White Rose’un sorumlu olmadığı üye ve misafir kullanıcılar tarafından kabul ve beyan edilir.

Üyeler ve misafir kullanıcılar, White Rose’un sunduğu hizmeti istismar edebilecek, kötüleyebilecek, kendilerine yahut üçüncü kişilere haksız menfaat sağlayabilecek eylemlerde bulunmamayı, aksi halde doğabilecek zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye ve misafir kullanıcılar hesaplarının ve şifrelerinin gizliliğinden sorumludur. Bu bilgilerin ve üyelik kartının üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir. Her nasılsa bu bilgilerin veya üyelik kartının üçüncü kişilerin eline geçmesi, çalınması, kaybolması, unutulması gibi durumlarda vaziyet derhal White Rose’a ihbar edilmelidir. Aksi halde doğabilecek zararlardan White Rose sorumlu tutulamaz.

Üye ve misafir kullanıcılar internet sitesi ve mobil uygulamaya girerken kullandığı araçların güvenliğinden sorumludur. Araçların güvenli olmamasından kaynaklı olarak sisteme sızılması yahut bilgilerinin ele geçirilmesi durumundan White Rose sorumlu tutulamaz.

White Rose’un işbu sözleşme dahilinde sunduğu hizmet yalnızca www.powersarj.com internet sitesi ve Powerşarj® isimli mobil uygulama aracılığıyla sunulmaktadır. Bu sayılanlar dışındaki site yahut uygulamalar aracılığıyla alınan hizmetlerden White Rose’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyenin veya misafir kullanıcının elektrikli aracının veya şarj sisteminin tam ve düzgün çalışmamasından dolayı yahut üye veya misafir kullanıcıdan kaynaklı diğer sebeplerle hizmetten faydalanamaması White Rose sorumluluğunda değildir.

Üyenin veya misafir kullanıcının şarj istasyonunun bulunduğu lokasyona erişim sorunu yaşaması, şarj istasyonu çevresindeki trafik ve şarj istasyonu yoğunluğu ve şarj istasyonu işletmecisinin yeterli imkanı sunmamasından kaynaklı olarak hizmetten faydalanamaması White Rose sorumluluğunda değildir.

Şarj ağı işletmesi olan White Rose’un şarj ağı işletmesi kapsamı ve bu kapsam dışında yer alan internet sitesi, mobil uygulama, ticari ve kişisel veriler, çalışma metodu, satış sistemi, iş modeli, logo, alan adı gibi fikri ve sınai haklar ile şarj istasyonunda bulunan materyallerin mülkiyet ve lisans hakkı sahibi White Rose’dur. Üye ve misafir kullanıcıların bu haklara aykırı davranması, bu verileri amaç dışı kullanması, taklit etmesi yahut tersine mühendislik ile kullanması durumunda White Rose’un doğrudan ve dolaylı zararlarının tazminini isteme hakkı saklıdır.

Madde 5: Ödemeye İlişkin Şartlar

Ödeme ve ücretlendirmeye ilişkin şart ve koşullar internet sitesi ve mobil uygulamada yer almakta olup White Rose’un bu alanlardaki şart ve koşulları her zaman değiştirme hakkı saklıdır. White Rose’a ait işbu sözleşmede yer alan internet sitesi ve mobil uygulamalar dışında yayınlanan ödeme ve ücretlendirmeye ilişkin kayıtlarla White Rose bağlı değildir. Ödeme ve ücretlendirmeye ilişkin yapılan yayın ve ilanlardaki şartlardan White Rose her zaman vazgeçebilir, bu şartları revize edebilir. Vazgeçme ve revizyon sonrasında önceki şartların uygulanması hususunda White Rose’a sorumluluk atfı mümkün değildir.

White Rose, ödeme yöntemini yasal yükümlülükleri dahilinde serbestçe belirler. Belirtilen ödeme yönteminden vazgeçme ve yeni ödeme yöntemleri ihdas etme hakkı saklı kalmak kaydı ile ödemeler, White Rose tarafından sunulan sisteme kredi kartı ile bakiye yüklenmesi ve hizmet alımında bu bakiyenin kullanılması suretiyle yapılır.

White Rose, sunmuş olduğu hizmet ve almış olduğu ödemelere dair fatura ve benzeri mali kayıtları, üye ve misafir kullanıcılara e-posta marifetiyle sunacaktır. E-posta bilgisinin yanlış girilmesi sebebiyle faturalara ulaşılamamasından White Rose sorumlu değildir.

Üyenin ödeme yapılamaması sebebiyle hizmetten faydalanamaması durumunda White Rose’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin tam ve zamanında ödeme yapmaması durumunda White Rose’un her türlü yasal yola başvurma, ödemeyi ve doğan zararlarını faiziyle talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca White Rose’un ödemeyi tam ve zamanında yapmaması sebebiyle üye ve misafir kullanıcılara verilen hizmeti kesme ve üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatlarını bildirimsiz olarak sona erdirme hakkı saklıdır.

Madde 6: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Üye ve misafir kullanıcılar tarafından White Rose ile paylaşılan kişisel verilerin korunması için gerekli yükümlülükler White Rose tarafından yerine getirilecektir.

Üye ve misafir kullanıcıların, işbu sözleşme konusu hizmet sebebiyle elde etmiş olduğu kişisel veriler üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na uygun davranması, bu bilgileri üçüncü kişilerle yasal istisnalar dışında paylaşmaması, gizlilik ve güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Aksi halde White Rose’un uğradığı zararlar üye ve misafir kullanıcılara tazminen rücu etmesi mümkündür.

Üye ve misafir kullanıcılar, White Rose ile paylaşmış olduğu kişisel verilerinin güncel ve doğru olduğunu, değişmesi durumunda derhal White Rose’a bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye ve misafir kullanıcıların hesap, şifre ve üyelik kartı bilgileri üye ve misafir kullanıcının şahsına özel olup üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir. Aksi halde oluşabilecek zararlardan üye ve misafir kullanıcılar sorumludur.

İşbu sözleşme kapsamında sunulan hizmete dair Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası White Rose tarafından internet sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanmış olup anılan metinlerde yapılacak değişiklikler hususunda da işbu sözleşmenin hükümleri aynen geçerlidir.

Madde 7: Sona Erme

İşbu sözleşme uyarınca başlayan üyelik ve misafir kullanıcılık taraflardan herhangi birinin tek taraflı iradesiyle sonlanır.

White Rose, üye ve misafir kullanıcının işbu sözleşmeye aykırı davranışı ve sözleşmenin farklı maddelerinde zikrolunan durumların gerçekleşmesi halinde üye ve misafir kullanıcıya sunduğu hizmeti kesebilir, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatlarına son verebilir. Üyelik ve misafir kullanıcılık sıfatının sona ermesi için vaziyetin üye ve misafir kullanıcıya bildirilmesi şart değildir. Anılan aykırılıklar halinde üyenin sisteme giriş yetkisi kapatılarak üyeliğine son verilir. Üyeliğe son verilmesi işbu sözleşmenin feshi anlamı taşıyacağından ayrıca feshi ihbar külfeti bulunmamaktadır.

Üye ve misafir kullanıcının işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda derhal White Rose’a bildirimde bulunması gerekmektedir. Fesih bildirimi White Rose’a ulaşıncaya dek işbu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam olunur. White Rose, sadakat uygulamaları, indirim ve promosyon anlaşmaları ile üyenin fesih hakkını sınırlama hakkına sahiptir. Bakiye borcu bulunan üye ve misafir kullanıcının fesih beyanı muteber olmayıp bu halde bakiye borç tahsil olunmadıkça sözleşme hükümleri aynen geçerli olup bakiye borcun tahsili ile sözleşme münfesih olur.

Madde 8: Tebligatlar

Üye ve misafir kullanıcı, sisteme kaydetmiş olduğu adresini 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21. ve 35. maddelerinin tatbikine yarar tebligat adresi olarak kabul eder. Adres değişiklikleri en geç 3 gün içerisinde sistemden güncellenmek zorundadır. Aksi halde eski adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.

Üye ve misafir kullanıcılar, kendisine yapılacak her türlü bildirimin bildirmiş oldukları e-posta marifetiyle yapılmasını talep ve kabul etmektedir. Bu sebeple her türlü bildirim kendilerine e-posta ile yapılacak olup e-postanın gönderilmesini takip eden üçüncü gün tebliğ edilmiş sayılacaktır. E-posta adresinin yanlış bildirilmesi ve değiştirilmesine rağmen 3 gün içinde White Rose’a bildirilmemesi halleri e-posta olarak gönderilen bildirim ve ihbarın tebliğ kabiliyetini etkilemez.

Madde 9: Delil Sözleşmesi

Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca, işbu sözleşme ve sözleşme konusu hizmetten, üyelikten ve misafir kullanıcılıktan kaynaklı her türlü ihtilafta, White Rose’un defter ve kayıtlarının, ticari kayıtlarının, sistem kayıtlarının, bilgisayar ve internet kayıtlarının kesin, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceği hususunda anlaşmışlardır.

Madde 10: İhtilafların Çözümü ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında, işbu sözleşme ve sözleşme konusu hizmetten, üyelikten ve misafir kullanıcılıktan kaynaklı her türlü hukuki ilişkinin tespitinde Türk Hukuku uygulanır.

İşbu sözleşmeden kaynaklı her türlü ihtilafta ve uyuşmazlıkların çözümünde KARAMAN mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Madde 11: Son Hüküm

İşbu sözleşme 11 maddeden oluşmakta ve sözleşme tarafları işbu sözleşmeyi onaylamakla tüm maddelerini eksiksiz olarak okuduğunu ve onayladığını kabul etmektedir.

EK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni